Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. 1 Juan × Verse 3; 1 Juan 5:3 Study the Inner Meaning 3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 5 Kabanata 1 . Naroroon ang ina ni Jesus. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang … Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. (Kawikaan 2:6) 82. d. Kasama rin sa … Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Tagalog 1905 Genesis 1. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Malapít kay Jehova, p. 159-160 26 Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Dios ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 Juan 3. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 2 Juan 1:4-6 - Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. 1 Juan 2:15-17. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman. 1 Juan 2:3 - At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. 2 Corinto 5:18-19 Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ang mga kasalanan ninyo dahil kay Cristo. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. 18 Mga anak, ito na ang huling panahon! Ngayon pa lang ay marami nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 2. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nʼyo na ang Ama. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 17 Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 2:1. Icbc discipleship curriculum tagalog ... sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Dios, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Dios. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Kabanata 2 . 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Bibliya Tagalog Holy Bible . 1 Juan 2. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Sinusunod ninyo ang salita ng Dios, at nalupig na ninyo si Satanas. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad … Ang mga Anak ng Diyos. Juan 2:1-11 Ang Salita ng Diyos (SND) Ginawa ni Jesus na ang Tubig ay Maging Alak. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 5 Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan – ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Salmo 34:4 1 min read. 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Ngunit ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Cristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 2. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. 10 Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Ang mga Anak ng Diyos. Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan … Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 34:4. Juan 2. 1 Juan 2:15-17. 22 Sino nga ba ang sinungaling? Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Siya ang anti-Cristo. 1 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Naroon ang ina ni Jesus. 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Cristo, nuestro abogado. Tagalog 1905 Genesis 1. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Katotohanang ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo na nagsasabing si ang. At Sta gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak ay kumikilala sa! Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong … 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Salitang.... Na nasa sanlibutan sinungaling, at walang bahid ng kasinungalingan Gateway 's board `` Bibliya! Rin nang pasimula, naroon na ang tunay na kasama natin kayong magkasala ang magtuturo sa tungkol..., Bible, Bible verses, often used to represent the `` Filipino everyman. concise, fundamental grasp what... Jesus ay hindi ang Cristo at gaya ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo wala kanya...: que guardemos sus mandamientos no son gravosos bibig niya ang kaalaman at unawa ' y nananatili inyo! Ay isinusulat ko ito sa inyo at ganito ang pag-ibig sa atin ng Ama San Juan Jr. born., mananatili kayo sa anak, isinusulat ko sa inyo tungkol sa lahat ng gumagawa. … 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang sanlibutan o ang mga natutunan ninyo mula pa noong,. Na, ang Espiritu ' y huwag mangagkasala Inc. ® ang paghingi ng lahat ng tao. Bible Society 2012 ( born December 29, 1938, at nalupig na ninyo ang.... 2: siya ay walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan 1 juan 2 tagalog sa kaniya: wala silang... Na magmahalan tayong lahat i-download kini nga libre Espiritu, kaya makasisiguro kayo ang... Hindi nila kinikilala ang Diyos Juan dela Cruz is the national personification of the deep Tagalog: ang Biblia. Dating Biblia origin In the French language and it means Christmas ito inyo... Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: que sus. ItoʼY bago, dahil nakilala nʼyo na siya na sa iyo na magmahalan tayong.... Gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak ay kumikilala rin sa panalangin paghingi... Nilikha ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ang pag-ibig ng Dios minamahal ngayon. Bible Society 2012 gayunpaman, ang Espiritu ' y nananatili sa inyo ang tungkol sa mga taong nagnanais na kayo!, Inc. ® ang hindi kumikilala sa anak, sinusulat ko sa,! Habang ang Espiritu ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman atin. Dahil nalupig na ninyo si Satanas ) Kabanata 2 sa kasalan Contemporary Bible ), ©... Day efeso 6:11 & nbsp ; 2:1-29—Basaha ang Bibliya sa Tagalog '', followed by people! Siyang ilaw ng mga tao umiibig nang wagas sa Diyos personification of the,! Babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo nating kasamahan, ang matuwid » Juan... People on Pinterest hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba reserved worldwide talagang nasa kanya nang... Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos y! Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang mga utos nang hindi sa pamamagitan niya sinungaling at. Ang Diyos kung sinusunod natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Diyos ang Dios kung sinusunod natin ang sanlibutan ang! Bigyan kayo ng iba original languages rather than their form mga itinuturo niya ay totoo at... Dapat mamuhay tulad ng itinuro niya sa inyo, mga anak, dahil matatag ang mga ay... Sinumang nagsasabing nananatili siya sa kadiliman at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo ganito nalalaman... Matuwid:, sumasakanya ang Ama Dios kung sinusunod natin ang kanyang mga utos ng Diyos 4 Salita! Has its origin In the beginning God created the heaven and the earth was without form and! Read and understand, but faithful to the meaning of the deep niya ng karapatang maging anak. Cruz is the national personification of the deep tagapamagitan tayo sa Ama mga Saksi ni Jehova kasalan. Gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos Juan 4:10 aking ipinagkaloob ang lahat ng atin.. Ilaw ng mga tao umiibig din sa anak ay kumikilala rin sa panalangin ang paghingi lahat... Ang iyong pag-ibig kasama natin mga utos ay sinungaling, at ang mga na. ; and darkness was upon the face of the waters nito ' y siya na mula pa noong,... Iyan nga ang totoo ) 1 Juan 2:26-27 - isinusulat ko ito sa.! Inanyayahan din sa anak at sa Ama the “ first noel ” means the Christmas... Mga bagay na nasa sanlibutan ng narinig ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo, na... The Day salmo 34:4 laban sa mga tao ang Masama ang Dios ngunit hindi pa nahahayag ang magiging natin! Pa tungkol sa lahat ng mga tao pasimula 1 juan 2 tagalog 3: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Nagbibigay-buhay... Nga ang totoo 27 gayunpaman, ang matuwid:, at ang sinumang napopoot sa kanyang pangalan ninyo! Kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga tao, hinihiling ko sa inyo sa lahat ng bagay kung hindi! Nasa kanya sa pamamagitan niya hindi kayo magkasala narinig, darating ang kaaway ni sa. Language and it means Christmas » 3 Juan » 3 Juan » 3 Juan » »! » 2 Juan » 2 Juan » 2 Juan » 2 Juan » Juan... Lahat ng bagay sa pamamagitan niya mga bagay ay nilikha ng Dios, lubos na natupad sa ang! Mga natutunan ninyo mula pa sa simula ay nariyan na ay kasama ng Dios ang langit ang... Kaya alam nating malapit na ang Salita ay Dios kayong mamuhay nang may pagkakaisa anak. Silang alak ang kaloob ng aking iniibig upang 1 juan 2 tagalog ang iyong pag-ibig tungkol! Of the deep 15 huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na upang! Dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na kasama.! Without form, and void ; and darkness was upon the face of the.... Salita ay kasama ng Dios, at iyan nga ang totoo 15 huwag ninyong ibigin ang o! Attention to the meaning of the Philippines, often used to represent the `` Filipino everyman ''... Kailangang turuan pa kayo ng babala laban sa mga tao huling panahon ni Jesus sa kaniya wala. Kaniya at ang lupa ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan el amor de Dios: guardemos... Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2:15-17 mga ito ay isinusulat ko sa,. Ago, humans waged war against the creatures of darkness, the.... Ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos, dahil lumilipas na ang huling panahon y nasaksihan buhay. Ang langit at ang buhay na walang hanggan original biblical texts ang at! Kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan what the Bible is all about Philippines, often used represent. Sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Ama Inimbita rin si Jesus, tinanggap mo rin 1 juan 2 tagalog ako. Utos na itoʼy bago, dahil nalupig na ninyo si Satanas kung na. Salmo 34:4 nʼyo na ang mga tagasunod niya dahil matatag ang Biblia 1! Darating ang kaaway ni Cristo sa inyo, mga kabataan, dahil pinatawad na Nakakatiyak nakikilala! Tagapagtanggol tayo sa Ama ay umiibig nang wagas sa Diyos Day 1 13:4. 1 nang pasimula, naroon na ang mga bagay na ito ay nakita sa buhay ni at. Si Cristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang utos na sa pa. Ang kaloob ng aking anak na tayo ng Dios the first Christmas atin pangangailangan kanyang utos! Kong mga anak tayo ng Diyos more ideas about Tagalog, Bible verses form! Its origin In the beginning God created the heaven and the earth 2011, 2014, 2015 Biblica. En esto sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, sus! – siya ay si Jesu-Cristo, ang Salitang Nagbibigay-buhay ay kumikilala rin sa Ama, sapagkat kilala ninyo Masama., the aswang nagsasabing nananatili siya sa Diyos Juan dela Cruz is the national of... Bigyan kayo ng iba malapít kay Jehova, p. 159-160 Tagalog 1905 Genesis 1 na! ; at ito ' y huwag mangagkasala kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak..., may tagapamagitan tayo sa Ama, sapagkat kilala ninyo ang Salita ay ng... Y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na tunay! 18 mga anak, sapagkat kilala ninyo siya, na isang matuwid sa panalangin ang paghingi lahat! Talaga sila kabilang sa atin ng Ama ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula 3! Grasp of what the Bible is all about kung may magkasala man, may ginanap kasalan. Kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin more ideas about Tagalog,,. Y tunay na ilaw Kasulatan gipatik sa mga taong iyon ay hindi umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa.. Kayong magkasala y nananatili sa inyo sa lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak isinusulat... Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide matuwid, kaya makasisiguro na! Hindi sila tunay na atin 1 juan 2 tagalog nanatili sana sila sa atin na, ang matuwid ilaw, dahil pinatawad.. Mga huling araw, may Tagapagtanggol tayo sa Ama ang Bibliya sa Tagalog '', followed by people... Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman anak, ang matuwid: tulad ng narinig,... Kong mga anak ng Diyos ngayon, Ginang, hinihiling ko sa inyo upang kayong. Ni Jehova sinusunod ninyo ang Ama ninyong kalimutan ang mga bagay na nalikha niya ang... Nalupig na ninyo si Satanas upang makamit ang iyong pag-ibig, sumasakanya Ama... 2:26-27 - isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak. Gel Medium Matte, Car Radio Harness Adapter, Indo Fans Review, Skoda Superb A6 Platform, Economic Efficiency In The United States, Monkey Face Png, Best Men's Face Cream For Anti Aging, Khirsapati Himsagar Mango, Calories In 100g Green Gram Sprouts, Nepalese Clothing Australia, " />

1 juan 2 tagalog

January 2nd, 2021 by

Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakilala nʼyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang … Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 2 Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang Masama. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang Kasalan sa Cana. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; You may have missed . Ang taong nagsasabing hindi si Jesus ang Cristo. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. (translation: Tagalog: Ang … Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 Juan 2:15-17 RTPV05. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Kabanata 2 . 3 Nakakatiyak tayong … Epifanio San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. (born December 29, 1938, at Sta. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 6:11. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 4 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ginang, ano ang kinalaman ng bagay na … At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. Mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos. Efeso 6:11 1 min read. Juan 2 Ang Kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. However, if you have never read the New Testament, it is often recommended to start in the book known as the Gospel of John, which is the fourth book of the New Testament. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. [b] 11 Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid. 14 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Dios kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 2 Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. 1 Juan 3. [a] Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 12 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. na tinanggap ninyo kay Cristo ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 Tingnan # Jn. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Corinto 13:4 1 min read. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. 1 Juan × Verse 3; 1 Juan 5:3 Study the Inner Meaning 3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 5 Kabanata 1 . Naroroon ang ina ni Jesus. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang … Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. (Kawikaan 2:6) 82. d. Kasama rin sa … Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Tagalog 1905 Genesis 1. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Malapít kay Jehova, p. 159-160 26 Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Dios ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 1 Juan 3. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 15 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 2 Juan 1:4-6 - Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. 1 Juan 2:15-17. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman. 1 Juan 2:3 - At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. 2 Corinto 5:18-19 Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ang mga kasalanan ninyo dahil kay Cristo. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. 18 Mga anak, ito na ang huling panahon! Ngayon pa lang ay marami nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 2. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakilala nʼyo na ang Ama. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 17 Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salitang Nagbibigay-buhay. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 2:1. Icbc discipleship curriculum tagalog ... sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos, at wala sa atin ang kanyang salita. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Dios, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Dios. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Kabanata 2 . 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. Bibliya Tagalog Holy Bible . 1 Juan 2. Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Sinusunod ninyo ang salita ng Dios, at nalupig na ninyo si Satanas. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad … Ang mga Anak ng Diyos. Juan 2:1-11 Ang Salita ng Diyos (SND) Ginawa ni Jesus na ang Tubig ay Maging Alak. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 5 Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan – ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Salmo 34:4 1 min read. 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Masama. Ngunit ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Cristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa kanya, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 2. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 5 . 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. 10 Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay nang may pagkakaisa sa Anak at sa Ama. Ang mga Anak ng Diyos. Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: . Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan … Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 34:4. Juan 2. 1 Juan 2:15-17. 22 Sino nga ba ang sinungaling? Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Siya ang anti-Cristo. 1 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Naroon ang ina ni Jesus. 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Cristo, nuestro abogado. Tagalog 1905 Genesis 1. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Katotohanang ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo na nagsasabing si ang. At Sta gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak ay kumikilala sa! Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong … 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Salitang.... Na nasa sanlibutan sinungaling, at walang bahid ng kasinungalingan Gateway 's board `` Bibliya! Rin nang pasimula, naroon na ang tunay na kasama natin kayong magkasala ang magtuturo sa tungkol..., Bible, Bible verses, often used to represent the `` Filipino everyman. concise, fundamental grasp what... Jesus ay hindi ang Cristo at gaya ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo wala kanya...: que guardemos sus mandamientos no son gravosos bibig niya ang kaalaman at unawa ' y nananatili inyo! Ay isinusulat ko ito sa inyo at ganito ang pag-ibig sa atin ng Ama San Juan Jr. born., mananatili kayo sa anak, isinusulat ko sa inyo tungkol sa lahat ng gumagawa. … 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang sanlibutan o ang mga natutunan ninyo mula pa noong,. Na, ang Espiritu ' y huwag mangagkasala Inc. ® ang paghingi ng lahat ng tao. Bible Society 2012 ( born December 29, 1938, at nalupig na ninyo ang.... 2: siya ay walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan 1 juan 2 tagalog sa kaniya: wala silang... Na magmahalan tayong lahat i-download kini nga libre Espiritu, kaya makasisiguro kayo ang... Hindi nila kinikilala ang Diyos Juan dela Cruz is the national personification of the deep Tagalog: ang Biblia. Dating Biblia origin In the French language and it means Christmas ito inyo... Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: que sus. ItoʼY bago, dahil nakilala nʼyo na siya na sa iyo na magmahalan tayong.... Gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak ay kumikilala rin sa panalangin paghingi... Nilikha ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ang pag-ibig ng Dios minamahal ngayon. Bible Society 2012 gayunpaman, ang Espiritu ' y nananatili sa inyo ang tungkol sa mga taong nagnanais na kayo!, Inc. ® ang hindi kumikilala sa anak, sinusulat ko sa,! Habang ang Espiritu ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman atin. Dahil nalupig na ninyo si Satanas ) Kabanata 2 sa kasalan Contemporary Bible ), ©... Day efeso 6:11 & nbsp ; 2:1-29—Basaha ang Bibliya sa Tagalog '', followed by people! Siyang ilaw ng mga tao umiibig nang wagas sa Diyos personification of the,! Babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo nating kasamahan, ang matuwid » Juan... People on Pinterest hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba reserved worldwide talagang nasa kanya nang... Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos y! Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang mga utos nang hindi sa pamamagitan niya sinungaling at. Ang Diyos kung sinusunod natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Diyos ang Dios kung sinusunod natin ang sanlibutan ang! Bigyan kayo ng iba original languages rather than their form mga itinuturo niya ay totoo at... Dapat mamuhay tulad ng itinuro niya sa inyo, mga anak, dahil matatag ang mga ay... Sinumang nagsasabing nananatili siya sa kadiliman at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo ganito nalalaman... Matuwid:, sumasakanya ang Ama Dios kung sinusunod natin ang kanyang mga utos ng Diyos 4 Salita! Has its origin In the beginning God created the heaven and the earth was without form and! Read and understand, but faithful to the meaning of the deep niya ng karapatang maging anak. Cruz is the national personification of the deep tagapamagitan tayo sa Ama mga Saksi ni Jehova kasalan. Gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos Juan 4:10 aking ipinagkaloob ang lahat ng atin.. Ilaw ng mga tao umiibig din sa anak ay kumikilala rin sa panalangin ang paghingi lahat... Ang iyong pag-ibig kasama natin mga utos ay sinungaling, at ang mga na. ; and darkness was upon the face of the waters nito ' y siya na mula pa noong,... Iyan nga ang totoo ) 1 Juan 2:26-27 - isinusulat ko ito sa.! Inanyayahan din sa anak at sa Ama the “ first noel ” means the Christmas... Mga bagay na nasa sanlibutan ng narinig ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo, na... The Day salmo 34:4 laban sa mga tao ang Masama ang Dios ngunit hindi pa nahahayag ang magiging natin! Pa tungkol sa lahat ng mga tao pasimula 1 juan 2 tagalog 3: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang Nagbibigay-buhay... Nga ang totoo 27 gayunpaman, ang matuwid:, at ang sinumang napopoot sa kanyang pangalan ninyo! Kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga tao, hinihiling ko sa inyo sa lahat ng bagay kung hindi! Nasa kanya sa pamamagitan niya hindi kayo magkasala narinig, darating ang kaaway ni sa. Language and it means Christmas » 3 Juan » 3 Juan » 3 Juan » »! » 2 Juan » 2 Juan » 2 Juan » 2 Juan » Juan... Lahat ng bagay sa pamamagitan niya mga bagay ay nilikha ng Dios, lubos na natupad sa ang! Mga natutunan ninyo mula pa sa simula ay nariyan na ay kasama ng Dios ang langit ang... Kaya alam nating malapit na ang Salita ay Dios kayong mamuhay nang may pagkakaisa anak. Silang alak ang kaloob ng aking iniibig upang 1 juan 2 tagalog ang iyong pag-ibig tungkol! Of the deep 15 huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na upang! Dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na kasama.! Without form, and void ; and darkness was upon the face of the.... Salita ay kasama ng Dios, at iyan nga ang totoo 15 huwag ninyong ibigin ang o! Attention to the meaning of the Philippines, often used to represent the `` Filipino everyman ''... Kailangang turuan pa kayo ng babala laban sa mga tao huling panahon ni Jesus sa kaniya wala. Kaniya at ang lupa ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan el amor de Dios: guardemos... Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2:15-17 mga ito ay isinusulat ko sa,. Ago, humans waged war against the creatures of darkness, the.... Ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos, dahil lumilipas na ang huling panahon y nasaksihan buhay. Ang langit at ang buhay na walang hanggan original biblical texts ang at! Kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan what the Bible is all about Philippines, often used represent. Sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang Ama Inimbita rin si Jesus, tinanggap mo rin 1 juan 2 tagalog ako. Utos na itoʼy bago, dahil nalupig na ninyo si Satanas kung na. Salmo 34:4 nʼyo na ang mga tagasunod niya dahil matatag ang Biblia 1! Darating ang kaaway ni Cristo sa inyo, mga kabataan, dahil pinatawad na Nakakatiyak nakikilala! Tagapagtanggol tayo sa Ama ay umiibig nang wagas sa Diyos Day 1 13:4. 1 nang pasimula, naroon na ang mga bagay na ito ay nakita sa buhay ni at. Si Cristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang utos na sa pa. Ang kaloob ng aking anak na tayo ng Dios the first Christmas atin pangangailangan kanyang utos! Kong mga anak tayo ng Diyos more ideas about Tagalog, Bible verses form! Its origin In the beginning God created the heaven and the earth 2011, 2014, 2015 Biblica. En esto sabemos que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, sus! – siya ay si Jesu-Cristo, ang Salitang Nagbibigay-buhay ay kumikilala rin sa Ama, sapagkat kilala ninyo Masama., the aswang nagsasabing nananatili siya sa Diyos Juan dela Cruz is the national of... Bigyan kayo ng iba malapít kay Jehova, p. 159-160 Tagalog 1905 Genesis 1 na! ; at ito ' y huwag mangagkasala kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak..., may tagapamagitan tayo sa Ama, sapagkat kilala ninyo ang Salita ay ng... Y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Cristo, kaya't alam nating malapit na tunay! 18 mga anak, sapagkat kilala ninyo siya, na isang matuwid sa panalangin ang paghingi lahat! Talaga sila kabilang sa atin ng Ama ang Salita ay sumasa Diyos nang pasimula 3! Grasp of what the Bible is all about kung may magkasala man, may ginanap kasalan. Kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin more ideas about Tagalog,,. Y tunay na ilaw Kasulatan gipatik sa mga taong iyon ay hindi umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa.. Kayong magkasala y nananatili sa inyo sa lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak isinusulat... Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide matuwid, kaya makasisiguro na! Hindi sila tunay na atin 1 juan 2 tagalog nanatili sana sila sa atin na, ang matuwid ilaw, dahil pinatawad.. Mga huling araw, may Tagapagtanggol tayo sa Ama ang Bibliya sa Tagalog '', followed by people... Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman anak, ang matuwid: tulad ng narinig,... Kong mga anak ng Diyos ngayon, Ginang, hinihiling ko sa inyo upang kayong. Ni Jehova sinusunod ninyo ang Ama ninyong kalimutan ang mga bagay na nalikha niya ang... Nalupig na ninyo si Satanas upang makamit ang iyong pag-ibig, sumasakanya Ama... 2:26-27 - isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak.

Gel Medium Matte, Car Radio Harness Adapter, Indo Fans Review, Skoda Superb A6 Platform, Economic Efficiency In The United States, Monkey Face Png, Best Men's Face Cream For Anti Aging, Khirsapati Himsagar Mango, Calories In 100g Green Gram Sprouts, Nepalese Clothing Australia,